Конкурс за наставнике

Job Expired

Висока школа струковних студија „СПОРТСКА АКАДЕМИЈА“ Београд, Вјекослава Ковача 11, Majke Jevrosime 15/4, Tel/fax: (+381) 11 24 14 901, Tel/fax: (+381) 11 24 01 486

Website: www.spak.edu.rs E-mail: office@spak.edu.rs i studsluzba@gmail.com

Матични број 17138847. PIB 100184794.

На основу члана 73. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017,73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020), Правилника о избору у звања наставника и сарадника Високе школе струковних студијаСпортска Академија“ Београд од 01.10.2021. године, као и одлука Наставно-стручног већа Високе школе струковних студија „Спортска Академија“ Београд од 30.04.2024. године, Висока школа струковних студија „Спортска Академија“ Београд дана 30.04.2024. године објављује

КОНКУРС

За избор у звање и пријем у радни однос:

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Технологија и методика тренинга – фитнес;

Основи стручног рада тренера – фитнес;

Технологија и методика тренинга жена;

Технологија и методика тренинга старијих особа;

Технологија и методика Fitnessa и Welnessa.

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Технологија и методика тренинга – индивидуални спортови;

Технологија и методика тренинга – спортови снаге;

Технологија и методика припреме врхунских спортиста;

Основи стручног рада тренера – индивидуални спортови;

Методика рада спортског тренера – индивидуални спортови;

Стручна пракса.

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Методика техничке и тактичке припреме спортиста;

Програмирање и контрола тренинга и тренираности у индивидуалним и екипним спортовима;

Методика рада тренера – екипни спортови;

Технологија и методика тренинга млађих категорија;

Основи стручног рада тренера – спортске игре;

Технологија и методика тренинга – екипни спортови.

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Основи стручног рада тренера – фитнес;

Тренажна технологија са дијагностиком у спорту;

Технологија и методика кондиционих припрема за индивидуалне и екипне спортове;

Програмирање и контрола тренинга и тренираности у индивидуалним екипним спортовима.

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Менаџмент спортских догађаја;

Менаџмент људских ресурса;

Менаџмент у спорту и рекреацији;

Менаџмент спортских догађаја;

Предузетништво и управљање бизнисом у спорту и спортског рекреацији.

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Менаџмент спортских објеката.

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Информатика са статистиком у спорту;

Информационе технологије у спорту.

Два наставника у звању професора и предавача струковних студија за следеће предмете:

Функционална анатомија;

Биохемија спорта;

Физиологија спорта и спортске рекреације;

Медицина спорта и рекреације;

Замор и опоравак у спорту.

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Унапређење здравља кроз спорт и рекреацију;

Исхрана;

Суплементи и стимулативна средства у спорту.

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Екологија и метеорологија

Једног наставника у звању професора или предавача струковних студија за следеће предмете:

Педагогија и психологија спорта;

Психологија позитивног мишљења и самопоуздања;

Психолошка припрема спортиста са превентивном заштитом.

Услови које кандидат треба да испуни су следећи:

За избор у звање и заснивање радног односа за радна места обележена бројем 1-4 кандидат треба да испуњава следеће услове:

VIII, VII-3 или VII-2 или степен стручне спреме, доктор наука, магистар или специјалиста наука физичке културе и спорта, научна област Интердисциплинарне науке у физичком васпитању, Ужа научна област Спорт; значајни резултати у спорту; активно знање енглеског језика, одговарајуће научне и истраживачке резултате у ужој научној области за коју кандидат конкурише; одговарајуће педагошке резултате.

За избор у звање и заснивање радног односа за радна места обележена бројем 5-6 кандидат треба да испуњава следеће услове:

VIII, VII-3 или VII-2 или степен стручне спреме, доктор наука, магистар или специјалиста наука, научна област Интердисциплинарне науке у физичком васпитању и спорту, Ужа научна област Менаџмент; значајни резултати у спорту; активно знање енглеског језика; одговарајуће научне и истраживачке резултате у ужој научној области за коју кандидат конкурише; одговарајући педагошки резултат.

За избор у звање и заснивање радног односа за радна места обележена бројем 7 кандидат треба да испуњава следеће услове:

VIII, VII-3 или VII-2 или степен стручне спреме, доктор наука, магистар или специјалиста наука, научна област Интердисциплинарне науке у физичком васпитању и спорту, Ужа научна област Информатика; значајни резултати у спорту; активно знање енглеског језика; одговарајуће научне и истраживачке резултате у ужој научној области за коју кандидат конкурише; одговарајући педагошки резултат.

За избор у звање и заснивање радног односа за радна места обележена бројем 8-9 кандидат треба да испуњава следеће услове:

VIII, VII-3 или VII-2 или степен стручне спреме, доктор наука, магистар или специјалиста медицинских наука, научна област Интердисциплинарне науке у физичком васпитању и спорту, Ужа научна област Медицинске науке; значајни резултати у спорту; активно знање енглеског језика; одговарајуће научне и истраживачке резултате у ужој научној области за коју кандидат конкурише; одговарајући педагошки резултат.

За избор у звање и заснивање радног односа за радна места обележена бројем 10 кандидат треба да испуњава следеће услове:

VIII, VII-3 или VII-2 или степен стручне спреме, доктор наука, магистар или специјалиста наука, научна област Интердисциплинарне науке у физичком васпитању и спорту, Ужа научна област Екологија или Метеорологија; активно знање енглеског језика; одговарајуће научне и истраживачке резултате у ужој научној области за коју кандидат конкурише; одговарајући педагошки резултат.

За избор у звање и заснивање радног односа за радна места обележена бројем 11 кандидат треба да испуњава следеће услове:

VIII, VII-3 или VII-2 или степен стручне спреме, доктор наука, магистар или специјалиста наука, научна област Интердисциплинарне науке у физичком васпитању и спорту, Ужа научна област Психологија; активно знање енглеског језика; одговарајуће научне и истраживачке резултате у ужој научној области за коју кандидат конкурише; одговарајући педагошки резултат.

Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020) и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Високе школе струковних студија „Спортска Академија Београд“ од 01.10.2021. године, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Рок за пријављивање кандидата: осам дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Конкурсна документација: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома о стеченом образовању, уверење о некажњавању, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, списак научних и стручних радова, биографија кандидата.

Пријем документације: Поштом, препорученом пошиљком или лично на адресу: Висока школа струковних студија „Спортска Академија Београд“, Мајке Јевросиме 15/4, 11000 Београд.

У Београду, 30.04.2024. године

Detaljnije

  • Oglas je istekao!

Prijavite se na NEWSLETTER

Unesite Vašu email adresui

Omogućio FeedBurner

REKLAMA

Kontakt

Pišite nam na email: info@brzodoposla.com

Povežite se sa nama

REKLAMA