IT Tehničar

ИТ техничар – 1 извршилац

            Општи/типични опис посла:

Инсталира и одржава систем и комуникациони софтвер, рачунарске мреже, штампање и другу периферну опрему, инсталира активну и пасивну комуникациону опрему, администрира ЛАН, пружа упознавање са начином рада помоћу рачунара и прикључења на интернет, пружа подршку запосленима у Дому здравља у свакодневном раду, инсталира антивирусне програме, израђује пратећу документацију, помаже у спровођењу статистичких послова и обавља друге послове на налогу непосредног руководиоца.

            Услови:

            – Зaвршено средње образовање

– Најмање 6 месеци радног искуства у струци

– Познавање рада на рачунару

            Начин радног ангажовања: привремени и повремени послови

Радно време: Пуно радно време.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.
  • Копија дипломе/сведочанства о завршеном средњем образовању.

             Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

            Критеријуми за пријем у радни однос и рангирање кандидата су: оцена на разговору (интервју).

Напомена: На разговор (интервју) биће позвани кандидати који испуњавају услове и који су благовремено доставили сву потребну документацију.

            Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс – ИТ техничар.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

Пријаве трају до 20.10.2021

На сва питања позовите 011/3215-729

Detaljnije

Prijavite se na NEWSLETTER

Unesite Vašu email adresui

Omogućio FeedBurner

REKLAMA

Kontakt

Pišite nam na email: info@brzodoposla.com

Povežite se sa nama

Poslovi po lokaciji!

REKLAMA